Regulamin korzystania z serwisu internetowego Catvertiser.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.       Wstęp

1.1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego Catvertiser dostępnego w domenie catvertiser.com.

1.2.    Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

1.3.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1.3.1.         Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym)

1.3.2.         ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

1.3.3.         ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim).

1.3.4.         ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o ochronie danych osobowych).

1.4.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1.4.1.         Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa (ang.: software as a service), za pomocą którego Użytkownik może prowadzić kampanie reklamowe w serwisie Facebook, to jest tworzyć kampanie reklamowe i publikować je w serwisie Facebook, tworzyć odmiany reklam w obrębie jednej kampanii reklamowej, przeglądać stworzone przy pomocy Aplikacji reklamy i kampanie oraz zarządzać nimi za pomocą Aplikacji. Aplikacja korzysta z interfejsu serwisu Facebook Ads API.

1.4.2.         Cennik – dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Usług. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen.

1.4.3.         Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.4.4.         Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie nie będące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4 poz. 28 ze zm.)

1.4.5.         serwis Facebook – internetowy serwis społecznościowy Facebook.com.

1.4.6.         Firma Facebook – podmiot będący stroną umów z Użytkownikiem uprawniających go do korzystania z serwisu Facebook, w tym korzystania z serwisu Facebooka na potrzeby działań reklamowych Użytkownika.

1.4.7.         Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.

1.4.8.         Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 5 znaków.

1.4.9.         Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.10.      Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu.

1.4.11.      Konto rozliczeniowe – przypisane Użytkownikowi konto wykazujące aktualną wysokość środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika Usługodawcy na poczet Wynagrodzenia Usługodawcy. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Konto rozliczeniowe nie jest rachunkiem bankowym ani innym podobnym kontem, a stanowi jedynie pojęcie zastosowane do opisania stanu rozliczeń między Usługodawcą a Użytkownikiem z tytułu świadczenia Usług. Środki przyporządkowywane do Konta rozliczeniowego nie podlegają oprocentowaniu.

1.4.12.      Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.

1.4.13.      Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z  działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.

1.4.14.      Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi.

1.4.15.      Abonament – opłata należna Usługodawcy od Użytkownika za posiadanie Konta w danym Okresie abonamentowym. Kwota Abonamentu oraz waluta, w której może być uiszczany, określona jest w Cenniku. Użytkownik dokonuje wyboru waluty, w której będą dokonywane rozliczenia z Usługodawcą (spośród walut możliwych do wybrania w Serwisie) w chwili określenia przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonywania płatności.

1.4.16.      Opłata rozliczeniowa – wynagrodzenie płatne za Usługi świadczone w danym Okresie abonamentowym. Opłata rozliczeniowa stanowi wartość liczoną jako procent Opłat reklamowych określony w Cenniku.

1.4.17.      Opłaty reklamowe – opłaty należne od Użytkownika w danym Okresie abonamentowym na rzecz Firmy Facebook z tytułu korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook na potrzeby prowadzenia działań reklamowych.

1.4.18.      Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Usługodawcy od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług.

1.4.19.      Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi posiadania Konta oraz udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji.

1.4.20.      Usługodawca – CheeseCat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 59A, 02-661 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376711, o kapitale zakładowym 600.000 PLN, NIP 701-027-88-12, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

1.4.21.      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług.

1.4.22.      Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

1.4.23.      Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem.

1.4.24.      Regulamin – niniejszy regulamin.

1.4.25.      Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych, oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta lub Konta Testowego.

1.4.26.      Serwis – serwis internetowy Catvertiser prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie catvertiser.com.

1.4.27.      Strona – Usługodawca lub Użytkownik.

1.4.28.      Strony – Usługodawca i Użytkownik.

 

2.       Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1.    Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.    Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona.

2.3.    Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

2.4.    Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Cennikiem.

2.5.    W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji 8.0.

2.6.    Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) aktywnego konta w serwisie Facebook oraz aktywnego konta reklamowego w serwisie Facebook

2.7.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

2.8.    Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

2.9.    Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.       Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1.    Korzystanie z Usług jest płatne.

3.2.    Serwis, Aplikacja i Usługi przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów nie będących Konsumentami. Oznacza to, że stroną Umowy oraz podmiotem korzystającym z Serwisu, Aplikacji i Usług może być wyłącznie podmiot, który dokonując czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3.    Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu podmiot zawierający Umowę oświadcza i potwierdza, że zawierając Umowę i korzystając  z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.4.    W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy, że Użytkownik jest Konsumentem, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdanie poprzedzające nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń związanych ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez podmiot, który zawarł Umowę, lub dążył do zawarcia Umowy.

3.5.    Usługodawca nie jest stroną umów zawartych między Użytkownikiem a Firmą Facebook, w tym umów dotyczących prowadzenia przez Użytkownika działań reklamowych w serwisie Facebook. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zawarciem umów między Użytkownikiem a Firmą Facebook, w tym w szczególności w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takich umów przez którąkolwiek ze stron. Usługodawca nie pośredniczy również w żaden sposób między Użytkownikiem a Firmą Facebook, w tym nie pobiera wynagrodzenia należnego of Użytkownika Firmie Facebook.

3.6.    Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.

3.7.    Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:

3.7.1.         przestrzegać Regulaminu i przepisów prawa,

3.7.2.         korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin,

3.7.3.         powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Użytkownikom,

3.7.4.         powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację,

3.7.5.         powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników,

3.7.6.         przestrzegać reguł, regulaminów i zasad obowiązujących przy korzystaniu z serwisu Facebook.

 

4.       Rejestracja oraz zawarcie Umowy

4.1.    Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.

4.2.    Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.

4.3.    Pola Formularza Rejestracyjnego, których wypełnienie jest obowiązkowe, są oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym.

4.4.    Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji.

4.5.    Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony.

4.6.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na dostęp Usługodawcy do danych swoich stron/profili/kont w serwisie Facebook, przy pomocy których prowadzi działalność promocyjną lub reklamową przy wykorzystaniu Aplikacji. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym będą wykorzystywane przez Usługodawcę do świadczenia Usług. Usługodawca może również przetwarzać i wykorzystywać wyżej wymienione dane na potrzeby sporządzania i publikowania przez Usługodawcę opracowań i analiz dotyczących serwisów internetowych. Dane wykorzystywane w takich opracowaniach i analizach będą anonimowe, to jest w szczególności nie będą publikowane ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczą.

4.7.    Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu.

4.8.    Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby i podmioty trzecie.

 

5.       Konto Użytkownika

5.1.    Zarejestrowany Użytkownik za pośrednictwem Konta korzysta z Aplikacji oraz Usług.

5.2.    Do korzystania przez Użytkownika z Aplikacji konieczne jest połączenie Konta z kontem Użytkownika w serwisie Facebook za pomocą usługi Facebook Connect oraz połączenie z co najmniej jednym kontem reklamowym Użytkownika w serwisie Facebook.

5.3.    Zakres Usług świadczonych w ramach Serwisu określony jest w Cenniku oraz wynika z funkcjonalności Aplikacji.

5.4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawierania umów na świadczenie Usług na warunkach odmiennych od warunków określonych Regulaminem.

5.5.    Każdy Użytkownik w ramach Konta posiada możliwość korzystania z Panelu użytkownika, za pomocą którego może zarządzać swoim Kontem.

5.6.    Użytkownik za pomocą Panelu użytkownika posiada możliwość korzystania z funkcji Aplikacji.

5.7.    Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.

5.8.    Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

5.9.      W przypadku zgubienia Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego.

5.10.  Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

5.11.  Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian w zakresie wprowadzonych przez siebie danych oraz w każdym czasie sprawdzić zakres wykorzystanych Usług.

 

6.       Obowiązki Użytkownika

6.1.      Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminów i zasad serwisu Facebook przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji.

6.2.      Usługodawca nie jest odpowiedzialny za działania Użytkownika, w tym działania Użytkownika podejmowane za pośrednictwem Aplikacji, a w szczególności za treści opublikowane przez Użytkownika w serwisie Facebook, w tym za treści publikowane przy użyciu Aplikacji.

6.3.      Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika w Serwisie i w serwisie Facebook treści naruszających prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Za takie treści, w szczególności uznawane są treści, które:

6.3.1.         wzbudzają lub propagują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

6.3.2.         prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

6.3.3.         są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają odesłania do treści o charakterze pornograficznym;

6.3.4.         zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

6.3.5.         zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

6.3.6.         naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

6.3.7.         zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

6.3.8.         promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

6.3.9.         zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

6.3.10.      naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

6.3.11.      szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne;

6.3.12.      naruszają regulaminy lub zasady obowiązujące przy korzystaniu z serwisu Facebook.

6.4.      W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się publikowania w Serwisach Internetowych treści, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Usług, w tym Aplikacji, przez tego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.5.      W przypadku braku zaprzestania działań, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika.

 

7.       Płatności za Usługi

7.1.      W celu korzystania z Usług w danym Okresie abonamentowym Użytkownik musi dokonać wpłaty Abonamentu za ten Okres abonamentowy. Płatność Abonamentu za Okres abonamentowy dokonywana jest z góry.

7.2.      Pierwszy Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem wniesienia lub pobrania Abonamentu. Okres abonamentowy nie może rozpocząć się przed dokonaniem Rejestracji.

7.3.      Użytkownik może dokonać wpłaty kwoty w wysokości równej wysokości Abonamentu lub równej wielokrotności Abonamentu. W jednym momencie na Koncie rozliczeniowym może pozostawać wpłacona najwyżej 12-to krotność Abonamentu, z czego jednokrotność jako bieżący Abonament, a pozostałe kwoty jako nadwyżka na poczet przyszłych Abonamentów.

7.4.      Usługodawca może wymagać dokonywania przez Użytkownika płatności za Usługi w sposób zautomatyzowany, to jest w szczególności poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika (np. z karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika).

7.5.      Wynagrodzenie za Usługi w danym Okresie abonamentowym wynosi równowartość Opłat rozliczeniowych naliczonych w tym okresie, jednakże w danym Okresie abonamentowym nie może być niższe niż Abonament.

7.6.      Opłaty rozliczeniowe naliczane są w miarę naliczania Opłat reklamowych. Obliczanie wysokości Opłat rozliczeniowych i uwzględnianie ich w rozliczeniach Wynagrodzenia dokonywane jest w miarę możliwości w ciągu jednego Dnia roboczego następującego po Dniu roboczym, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia Opłaty rozliczeniowej.

7.7.      Wynagrodzenie jest należne Usługodawcy za dany Okres abonamentowy z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Konta i niezależnie od faktycznego korzystania przez Użytkownika z Konta lub Usług.

7.8.      Wniesienie kwoty Abonamentu umożliwia korzystanie z Usług przez Okres abonamentowy, jednakże nie dłużej niż do momentu, gdy suma Opłat rozliczeniowych osiągnie kwotę Abonamentu.

7.9.      Okres abonamentowy trwa przez miesiąc, to jest kończy się z upływem dnia odpowiadającego datą początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w miesiącu, w którym kończy się Okres abonamentowy nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

7.10.  Jednakże jeżeli w trakcie Okresu abonamentowego suma Opłat rozliczeniowych osiągnie kwotę Abonamentu, to z tą chwilą kończy się bieżący Okres abonamentowy i rozpoczyna się nowy Okres abonamentowy.

7.11.  Rozpoczęcie nowego Okresu abonamentowego powoduje, że należna staje się kolejna kwota Abonamentu. Termin zapłaty następuje w dniu rozpoczęcia nowego Okresu abonamentowego.

7.12.  Pobranie kolejnego Abonamentu odbywa się w następujący sposób:

7.12.1.   W pierwszej kolejności, jeżeli na Koncie rozliczeniowym Użytkownika pozostaje wpłacony Abonament jako nadwyżka, wówczas jest on zaliczany na kolejny Okres abonamentowy.

7.12.2.   Jeżeli nie zachodzi wypadek z punktu 7.12.1 powyżej, a Użytkownik umożliwił pobieranie opłat przez Usługodawcę (np. z karty kredytowej), wówczas rozpoczęcie kolejnego Okresu abonamentowego powoduje pobranie kwoty Abonamentu.

7.12.3.   Jeżeli nie zachodzi wypadek z punktu 7.12.1 ani 7.12.2 powyżej, wówczas Użytkownik obowiązany jest wpłacić Abonament. Usługodawca może wstrzymać świadczenie Usług do momentu wpłacenia Abonamentu.

7.13.  W przypadku niewniesienia przez Użytkownika opłat należnych Usługodawcy lub niemożności ich pobrania, Usługodawca może wstrzymać świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Jednakże niewniesienie kwoty Abonamentu za kolejny Okres abonamentowy nie powoduje zatrzymania biegu kolejnych Okresów abonamentowych ani zatrzymania naliczania za nie Wynagrodzenia.

7.14.  Jeżeli w momencie zakończenia obowiązywania Umowy istnieje nadwyżka na Koncie rozliczeniowym, która nie może zostać zaliczona na poczet należności Usługodawcy, to taka nadwyżka zostaje zwrócona Użytkownikowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy w momencie, który skutkuje przerwaniem biegnącego Okresu abonamentowego, Opłata abonamentowa za taki okres nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika w całości ani w części.

7.15.  Usługodawca będzie wysyłał faktury obejmujące kwoty należne Usługodawcy od Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

7.16.  Usługodawca może zdecydować, że Użytkownik będzie dokonywać płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze w terminie wskazanym w fakturze.

7.17.  Terminem dokonania płatności jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Usługodawcy.

7.18.  Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają wystawienie faktury lub zrealizowanie płatności.

7.19.  Aktualny Cennik określający wysokość opłat znajduje się na stronie Serwisu.

7.20.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opłat określonych w Cenniku, o czym poinformuje na stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Użytkowników, którzy zawarli Umowę przed zmianą stawek opłat.

7.21.  W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę (oraz imię i nazwisko w przypadku gdy Umowę zawiera osoba fizyczna), dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

7.22.  W przypadku gdy Opłaty reklamowe wyrażone są w innej walucie niż waluta, w której rozliczają się Strony, to na potrzeby obliczenia opłat należnych Usługodawcy od Użytkownika Opłaty reklamowe będą przeliczane na walutę, w której rozliczają się Strony według kursu średniego Europejskiego Banku Centralnego z dnia poprzedzającego naliczenie przez Usługodawcę opłaty należnej od Użytkownika.

7.23.  W przypadku gdy Usługodawca będzie zobowiązany zwrócić Użytkownikowi środki pieniężne, to taki zwrot będzie dokonywany tą samą metodą, którą nastąpiła płatność.

7.24.  Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

 

8.       Prawa własności intelektualnej

8.1.      Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.

8.2.      Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie innym niż w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu.

8.3.      Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Okresu abonamentowego licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na następujących polach eksploatacji:

8.3.1.       korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika  na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.

8.4.      Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.

8.5.      Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Aplikacji dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż określony Regulaminem.

8.6.      Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.

8.7.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.

8.8.      Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.

8.9.      Dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Użytkownika takich min. jak firma i znak towarowy identyfikujące Użytkownika lub jego towary lub usługi.

 

9.       Rozwiązanie Umowy

9.1.      Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej Strony.

9.2.      Okres wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę stanowi okres od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do momentu zakończenia Okresu abonamentowego następującego po Okresie abonamentowym, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu.

9.3.      Okres wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika stanowi okres od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do momentu zakończenia ostatniego Okresu abonamentowego, za który Użytkownik miał wniesiony Abonament w momencie składania oświadczenia o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia przez Użytkownika nie może być jednakże krótszy niż okres od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do momentu zakończenia Okresu abonamentowego następującego po Okresie abonamentowym, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu.

9.4.      Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w serwisie Facebook.

9.5.      Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:

9.5.1.       naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu

9.5.2.       podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie

9.5.3.       podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,

9.5.4.       dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu

9.5.5.       działał lub działa na szkodę Usługodawcy

9.5.6.       podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane

9.5.7.       naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie

9.5.8.       narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych

9.5.9.       nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.

9.6.      W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyny lub przyczyn wskazanych w punktach 6.5, 9.5.1- 9.5.8 powyżej Usługodawcy będzie przysługiwała od Użytkownika kara umowna w wysokości dwudziestokrotności Abonamentu w walucie, w której naliczony został ostatni Abonament dla danego Użytkownika, przed rozwiązaniem Umowy. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie uchybia uprawnieniu Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość wyżej wskazanej kary umownej.

 

10.   Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

10.1.  Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

10.2.  Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

10.3.  Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

 

11.   Reklamacje

11.1.  Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 1.4.20. Regulaminu lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy  hello@catvertiser.com.

11.2.  W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.

11.3.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika, a w przypadku gdyby takie poinformowanie Użytkownika nie było możliwe pisemnie na adres pocztowy Użytkownika.

11.4.  W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.

 

12.   Wyłączenie odpowiedzialności

12.1.  Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana.

12.2.  W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu, Aplikacji lub Usług będą możliwe do przewidzenia Usługodawca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.

12.3.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań ogranicza się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do dwukrotności średniego miesięcznego Wynagrodzenia netto Usługodawcy otrzymanego od Użytkownika w roku, w którym wystąpiła szkoda.

 

13.   Zmiany Regulaminu

13.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia:

13.1.1.    Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:

13.1.1.1.   konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy

13.1.1.2.   zmiana procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji

13.1.1.3.   modernizacja Serwisu lub Aplikacji

13.1.1.4.   dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach

13.1.1.5.   uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników

13.1.1.6.   istotne okoliczności o charakterze ekonomicznym.

13.1.2.    Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.

13.1.3.    Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@catvertiser.com lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Usługodawcy.

13.1.4.    Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian.

 

14.   Postanowienia końcowe

14.1.  Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

14.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,   Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

14.3.  Postanowienia pkt. 14.1 oraz 14.2 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim dokonanie wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej jest w danym wypadku prawnie dopuszczalne. Postanowienia pkt. 14.1 oraz 14.2 powyżej, jak również inne postanowienia niniejszego Regulaminu, nie naruszają przepisów państw innych niż Rzeczpospolita Polska, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy.

14.4.  Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.

14.5.  Postanowienia pkt. 14.4 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim umowa o poddanie sporów jurysdykcji sądów polskich lub, odpowiednio, umowa o poddanie sporów pod właściwość miejscową sądu siedziby Usługodawcy, są w danym wypadku dopuszczalne. Postanowienia pkt. 14.4 powyżej nie naruszają przepisów określających w odmienny sposób jurysdykcję lub, odpowiednio, właściwość miejscową sądu, jeżeli przepisy takie nie dają się wyłączyć w drodze postanowień pkt. 14.4 powyżej.

14.6.  Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.

14.7.  W odniesieniu do stosunków prawnych między Usługodawcą a Użytkownikiem wyłączone jest stosowanie wzorców umownych Użytkownika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, regulaminów itp).

14.8.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie catvertiser.com. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.