ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Prezentacja marek produktowych spółki CheeseCat na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności eksportowej”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 13.09.2017r.

Dokumenty w formie pdf do pobrania:

Zapytanie ofertowe – PDF
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – PDF
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – PDF (DOCX)
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych – PDF
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług – PDF lub DOCX
Załącznik nr 5 – Wzór umowy – PDF

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Get in touch